Ve.connect
Ve.connect

PRVO INDUSTRIJSKO RJEŠENJE
ZA FISKALIZACIJU SAMOPOSLUŽNIH
UREĐAJA U HRVATSKOJ!

Ve.connect uređaj

Ve.Connect - SRCE VAŠEG APARATA

Ve.Connect jedinstven je uređaj koji omogućuje slanje transakcija na Ve.Net Cloud server i fiskalizaciju raznim vrstama samoposlužnih aparata koristeći internet. Uređaj internetu može pristupiti na više načina: GSM, WiFi ili LAN, ovisno o Vašim tehničkim mogućnostima i željama. U kombinaciji sa Ve.Net Cloud platformom, na koju se sve transakcije sa uređaja šalju, čini robusno rješenje koje zadovoljava zakonsku obvezu fiskalizacije samoposlužnih aparata. Ve.Connect uređaj podržava razne vrste samoposlužnih aparata kao što su:

Da!
Vending mašine
Da!
Snacker aparati
Da!
Samoposlužne autopraonice
Da!
Parkirni aparati
Da!
WC Rampe
Da!
Mljekomati
Da!
Jajomati
Da!
Samoposlužni usisavači
Da!
Razni samoposlužni aparati sa ili bez predkasa sa raznim vrstama žetonjera (EXEC, cc.Talk, SCI, Parallel, Multipulse, Mehaničke...).

Što je Ve.Net platforma

Ve.Net platforma jedinstveni je sustav koji omogućuje fiskalizaciju i praćenje prometa samoposlužnih aparata. Sustav se sastoji od više različitih komponenti koje čine jednu cjelinu i omogućuju jednostavnu i pouzdanu fiskalizaciju i praćenje prometa.

KOMPONENTE SUSTAVA

Ve.Connect uređaj

Ve.Connect

Elektronski sklop koji se ugrađuje između žetonjere i aparata u svaki samoposlužni aparat i omogućuje slanje transakcija putem interneta na Ve.Net Cloud.

Ve.Net Service

Ve.Net Service

Android aplikacija pomoću koje se konfigurira i pušta u pogon Ve.Connect uređaj.

Ve.Net Cloud

Ve.Net Cloud

Internet aplikacija koja omogućuje pregled i nadzor svih transakcija i ostalih podataka koji pristižu sa samoposlužnih aparata te omogućuje fiskalizaciju i pregled podataka sa mobitela ili stolnog računala bilo kada i bilo gdje.

Ve.Net Notify

Ve.Net Notify

Komponenta koja se brine da sve transakcije budu fiskalizirane na vrijeme čak i ako u trenutku zaprimanja transakcije fiskalizacija nije bila moguća te koja obavještava korisnika o prometima i statusima aparata putem e-maila ili SMS-a.

Ve.Net API

Ve.Net API

Otvorena platforma koju mogu koristiti druge aplikacije ili sustavi kako bi dobili informacije o transakcijama putem jednostavnog i dobro dokumentiranog Web API-a. Omogućuje integraciju Vašeg poslovnog sustava (ERP-a) sa transakcijama samoposlužnih aparata.

VE.NET sustav
Ve.Connect - prijavak u sustav. Ve.Connect - podaci o poslovnom subjektu. Ve.Connect - popis registriranih uređaja Ve.Connect - popis poslovnih jedinica.

MOGUĆNOSTI SUSTAVA

 • Upravljanje podacima o poslovnom subjektu, poslovnim jedinicama, naplatnim uređajima te korisnicima i njihovim pravima.
 • Fiskalizacija, pregled i export transakcija za određeno razdoblje poslovnu jedinicu ili naplatni uređaj.
 • Automatska fiskalizacija nefiskaliziranih transakcija.
 • Obavještavanje o prometima jednom dnevno te o statusima isteka certifikata i sličnih korisnih informacija.
 • Mogućnost integracije sa vašim ERP-om putem otvorenog WebAPI interface-a.
 • Upravljanje Ve.Connect uređajem na lokaciji putem Android aplikacije bez potrebe otvaranja aparata.
 • Fiskalizacija, naknadna fiskalizacija pojedinih ili svih nefiskaliziranih transakcija te stalna provjera statusa fiskalizacije transakcija.
 • Praćenje prometa po poslovnoj jedinici, poslovnom subjektu ili naplatnom uređaju.
 • Praćenje i evidencija utroška sirovine te punjenja aparata.
 • Praćenje i evidencija pražnjenja blagajne aparata.
 • Ispis računa (R1 ili običan) na Vaš pisač.
 • Korisničko sučelje dostupno 24x7 koje je prilagođeno uređaju s kojeg mu pristupate bilo to računalo, mobitel ili tablet.

RADNI PROCES

Ve.Net Cloud
registracija korisnika, prodajnih mjesta i
samoposlužnih uređaja

Na Ve.Net Cloudu se dodaje poslovni subjekt koji je obveznik fiskalizacije te se otvaraju poslovne jedinice na kojima se nalaze samoposlužni uređaji kojima se vrši naplata. Sam proces je vrlo jednostavan, brz i intuitivan te se može napraviti na bilo kojem uređaju sa internetskim pristupom kroz web preglednik.

Ve.Net API
Otvorena platforma koju mogu koristiti druge aplikacije ili sustavi kako bi dobili informacije o transakcijama putem jednostavnog i dobro dokumentiranog Web API-a.

Ve.Net Cloud - radna površina. Ve.Net Cloud - popis transakcija. Ve.Net Cloud - popis naplatnih uređaja. Ve.Net Cloud - podaci o certifikatu za fiskalizaciju.

TROŠKOVI UGRADNJE

Za korištenje Ve.Net sustava potrebno je jednokratno kupiti Ve.Connect uređaj te plaćati mjesečnu naknadu za pristup internetu, Ve.Net Cloud aplikacije i njegovih komponenti.
Jednokratan trošak po svakom aparatu prilikom kupnje Ve.Connect uređaja (u svakom samoposlužnom aparatu mora biti jedan Ve.Connect uređaj).
Troškovi
Mjesečni trošak po aparatu koji se odnosi na korištenje Ve.Net Cloud aplikacije i pratećih servisa te Internet pristup*.
*Mjesečni trošak se može umanjiti ako je dostupna WiFi ili Ethernet mreža na lokaciji ili korisnik posjeduje vlastite GSM kartice.
Troškovi
Ako želite možemo za vas ugraditi i konfigurirati uređaj na vašim lokacijama. Naplaćuje se trošak prijevoza do lokacije i ugradnja + konfiguracija.
Troškovi


OPĆI UVJETI JAMSTVA I SERVISA VE.CONNECT KOMUNIKACIJSKOG UREĐAJA

• Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupovine proizvoda osim ako nije drugačije naznačeno.
• Uređaji isključivo smiju biti ugrađeni od strane proizvođača ili ovlaštene osobe od strane proizvođača.
• Jamstvo se dokazuje računom o kupovini ili ovjerenim i ispravno popunjenim jamstvenim listom te zapisnikom o instalaciji i puštanju u pogon Ve.Connect komunikacijskog uređaja koju je obavila ovlaštena osoba.
• Na uređaje koje nije ugradio proizvođač ili ovlaštena osoba od strane proizvođača-a NE DAJEMO JAMSTVO.
• Na ugrađene uređaje uz koje nije priložen zapisnik o instalaciji i puštanju u pogon NE DAJEMO JAMSTVO.
• Softversko podešavanje opreme i softverski problemi NE SPADAJU U JAMSTVO i takvi popravci se naplaćuju posebno.
• Uređaje zaprimljene na van jamstveni servis/popravak ne isporučujemo prije izvršene uplate troška popravka, te predanu potvrdu o uplati ili po izvještaju banke o pristigloj uplati.
• Predajom uređaja na van jamstveni servis stranka prihvaća uvjete servisa o naplati dijagnostike kvara, te ukoliko odustane od popravka obavezna je platiti troškove dijagnostike prema važećem cjeniku servisa.
• Kvarovi u jamstvenom periodu na opremi i uređajima biti će otklonjeni bez naplate samo ako NISU izazvani mehaničkim utjecajem, nenormalnim ambijentalnim pojavama ili rukovanjem u suprotnosti sa uputama o rukovanju i korištenju za predmetni uređaj ili ugradnjom od neovlaštene osobe odnosno nemogućnošću dokazivanja da je uređaj ugrađen od strane ovlaštene osobe.
• Jamstvo na popravak iznosi 3 mjeseca te obuhvaća rad i ugrađene rezervne dijelove.
• Jamstvo se odnosi samo na identičan kvar, odnosno neispravnost iste komponente i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog uređaja.
• Za uređaje koji nisu preuzeti sa servisa u roku duljem od 90 dana nakon obavijesti da se isti mogu preuzeti ne odgovaramo.
• Proizvođač ne izlazi na teren u svrhu servisa osim ako nije drugačije dogovoreno.
• Korisnik je sam dužan dostaviti pokvareni uređaj na servis kao i prikupiti ga sa servisa.
• Troškove dopreme opreme do servisa i otpreme do kupca snosi kupac. Ne odgovaramo za gubitak podataka sa uređaja.
• Zamijenjeni dijelovi opreme ostaju u vlasništvu proizvođača.

Vending Connection Systems d.o.o. zadržava pravo promjene uvjeta jamstva bez prethodne najave i suglasnosti korisnika.

Stupa na snagu: 1.1.2021

Preuzmi PDF


OPĆI UVJETI KORIŠTENJA VE.NET CLOUD PORTALA

Što je Ve.Net Cloud portal?
Ve.Net Cloud je internet aplikacija koja je dio sustava koji omogućuje fiskalizaciju transakcija sa samoposlužnih aparata kao što su: Autopraonice, Vending aparati, Snacker aparati, Parkirne rampe, TOALET rampe, Jajomati, mljekomati ili bilo koji sličan samoposlužni aparat. Ve.Net Cloud sastoji se od internet aplikacije prilagođene za rad sa mobitela, tableta ili računala, Web API sučelja koje omogućuje drugim aplikacijama (ERP i sl.) integraciju sa Vašim podacima te servisa koji se brine da su sve transakcije fiskalizirane i da Vam šalje obavijesti o prometima i ostale važne obavijesti vezane uz rad portala.

Ve.Net platforma koja uključuje Ve.Net Cloud portal, Ve.Connect uređaj, Ve.Net Web API, izvorni kod, bazu podataka i ostale aplikacije koje su dio navedene platforme vlasništvo je tvrtke Vending Connection Systems d.o.o, OIB: 64936191679 sa sjedištem u Samoboru, Jurja Dijanića 32. Izmjena, kopiranje, decompiliranje izvornog koda ili bilo kojeg njegovog dijela strogo je zabranjeno i može povući za sobom pravne posljedice.
Opće napomene
Korištenje ovog portala dozvoljeno je isključivo korisnicima koji imaju važeći ugovor o korištenju Ve.Net usluga s Vending Connection Systems d.o.o. (u daljnjem tekstu VCS)  te se smatra da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja i da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. VCS zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja portala bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Svrha portala je omogućiti samoposlužnim aparatima fiskalizaciju transakcija a korisnicima pregled i upravljanje podacima važnim za provedbu fiskalizacije. VCS se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja i podataka, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja ili podataka. VCS se također u potpunosti odriče svake odgovornosti za točnost i istinitost podataka unesenih u portal. Sva odgovornost za točnost i istinitost podataka unesenih u portal leži na korisniku. Isključivi i jedini vlasnik podataka unesenih u portal je korisnik. Iako VCS nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja portala, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne ili da neće biti pogrešaka u radu pojedinih funkcija portala. VCS ne odgovara za eventualnu nedostupnost portala, za gubitak podataka, gubitak dobiti ili bilo koju drugu štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nastalu nedostupnošću portala ili greškom u sustavu. VCS ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

VCS korisniku ustupa neisključivo i neprenosivo pravo korištenja Ve.Net Cloud portala za vrijeme trajanja ugovornog odnosa između VCS-a i korisnika.
Korisnik ne stjeće pravo vlasništva ili bilo kakvo drugo pravo u pogledu navedenih aplikacija.
Korisnik nije ovlašten modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene radove iz navedenih aplikacija te nije ovlašten kopirati, umnožavati, instalirati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili na drugi način pokušati pribaviti izvorni kod tih aplikacija, razvijati ili raditi nove inačice aplikacija kao ni distribuirati, podlicencirati ili koristiti na bilo koji način osim na način kako je to opisano ovim uvjetima.
VCS korisniku isporučuje aplikaciju za po načelu "as is" te se isključuje bilo kakvo jamstvo po pitanju materijalnih ili bilo kakvih drugih nedostataka aplikacija.
VCS ne može jamčiti neprestani rad aplikacija ili da prilikom korištenja aplikacija neće doći do pogrešaka u radu istih te da neće doći do kvarova koji bi mogli prouzročiti gubitak podataka korisnika. U tom slučaju VCS će poduzeti sve razumne mjere kako bi korisniku u najkraćem roku vratili njegove podatke iz zadnje sigurnosne kopije.
Specifikacija mogućnosti Ve.Net Cloud portala u sklopu uvjeta korištenja
 • Brzi pregled podataka o prometima (obavijesna ploča).
 • Upravljanje podacima o korisnicima portala.
 • Upravljanje digitalnim certifikatom za fiskalizaciju (unos, obnavljanje, brisanje).
 • Upravljanje podacima o poslovnom subjektu - obvezniku fiskalizacije.
 • Upravljanje podacima o poslovnim jedinicama poslovnog subjekta.
 • Upravljanje podacima o naplatnim uređajima.
 • Pregled, izvoz, naknadna fiskalizacija, storniranje transakcija
 • Automatska i ručna naknadna fiskalizacija nefiskaliziranih računa.
 • Storniranje transakcija.
 • Pregled računa i dugovanja za Ve.Net usluge.
 • Obavještavanje o dnevnim prometima poslovnih jedinica i ostalim važnim informacijama bitnim za fiskalizaciju.
Izjava o davanju privole za korištenje osobnih podataka
Vending Connection Systems d.o.o., OIB: 64936191679 sa sjedištem u Samoboru, Jurja Dijanića 32 (u daljnjem tekstu: VCS) kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da će Vaši osobni podaci i podaci o poslovnom subjektu dostavljeni putem e-maila ili upisani u Ve.Net Cloud portal putem ekrana za unos podataka biti korištene za izradu ponuda,računa ili za slanje obavijesti vezane uz VCS proizvode i usluge u cilju poboljšanja iste. Sklapanjem ugovora o korištenju Ve.Net Cloud usluge smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka i podataka o vašem poslovnom subjektu i transakcijama sa vaših samoposlužnih aparata ustupljenih VCS-u ručnim unosom u portal ili putem Ve.Connect uređaja u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Sklapanjem ugovora o korištenju Ve.Net Cloud usluge smatra se da ste suglasni s obradom istih. Ustupljeni osobni podaci će biti obrađeni u svrhu provedbe postupka fiskalizacije, za izradu ponuda ili računa za kupljenu robu odnosno usluge te za promotivne obavijesti vezane uz robu ili usluge koje nudi VCS. Podaci o transakcijama sa aparata biti će korišteni za slanje obavijesti o prometima vaših aparata isključivo na email adresu koju vi odredite putem Ve.Net Cloud portala. VCS će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. VCS poštuje i štiti te čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim onim svojim zaposlenicima i tvrtkinim Izvršiteljima obrade kojima su isti potrebni radi izrade ponude, računa za kupljenu robu ili usluge te su vezani su uz prirodu posla koji obavljaju. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima koji su to izričito propisani zakonom. Vaše obrađene podatke čuvati ćemo u razdoblju od 3 (tri) mjeseca nakoni isteka važenja ugovora o korištenju Ve.Net Cloud usluge, nakon čega će isti automatski biti brisani prema propisanim procedurama VCS-a. U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji su prikupljeni i koji se obrađuju te iste po potrebi izmijeniti. Vašu privolu danu za obradu podataka možete u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući i/ili opozvati, odnosno od iste odustati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.Opoziv privole automatski povlači i trenutni raskid ugovora o uslugama korištenja Ve.Net Cloud usluge. Opoziv možete podnijeti poštom na adresu sjedišta VCS-a ili e-poštom na adresu: info@vcs.hr. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate da VCS-u kao Voditelju zbirke osobnih podataka i korisnika obrađuje i koristi Vaše osobne podatke, podatke o poslovnom subjektu i transakcijama vaših samoposlužnih aparata u svrhu izrade ponuda, računa za kupljenu robu odnosno usluge ili slanje promotivnih ili obavijesti o prometima, robi i uslugama koje VCS nudi.

Stupa na snagu 1.1.2021

Preuzmi PDF

DISTRIBUTERI

Vending Connection Systems d.o.o. traži distributere na području Republike Hrvatske.

NOVOSTI

VE.NET sustav u ulaznim barijerama

Ve.Connect ugrađen u ulazne barijere

Ve.Connect se od sada može ugrađivati i u ulazne barijere koje kontroliraju ulaz u određeni prostor (WC, sajam, zgrade i sl.). Ova konkretna instalacija nalazi se u gradu Fažana a instalirana je u barijeru koju distrubuira tvrtka Plava Chemina d.o.o. iz Zagreba, a Ve.Connect je ugradila ekipa iz Beltron projekta.

VE.NET sustav na parkirnim aparatima

Ve.Connect podržava mjenjačnice novca !

Ve.Connect se od sada može ugrađivati i u mjenjačnice novca koje rade na ccTalk protokolu. Podržane su Alberici (BillyOne validator novčanica) i Suzohapp EasyPro mjenjačnice koje u sebi imaju ugrađene Comestero žetonjere (NV-10, RM5 i Hopper), ali radit će i sa drugim tipovima žetonjera u koliko rade na ccTalk protokolu. Ve.Connect također podržava rad sa validatorima novčanica koji podatke šalju ccTalk BNV enkripcijom (tipično NV-10).

VE.NET sustav na parkirnim aparatima

Ve.Connect uređaji u autopraonicama

01.10.2019. Ve.Connect uređaji ugrađeni su u autopraonice. Uređaji rade preko LAN-a na 6 staza i za sada je sve kako treba. Zahvaljujemo Dejanu iz Beltron projekta na asistenciji oko ugradnje.

VE.NET sustav na parkirnim aparatima

Ve.Connect uređaji u vending mašinama

01.09.2019. Ve.Connect uređaji ugrađeni su u samoposlužne aparate za pripremu kave. Uređaji rade na EXECUTIVE i paralelnim žetonjerama a transakcije na Ve.Net Cloud šalju putem GSMa. Zahvaljujemo tvrtci Moćan d.o.o na bezrezervnoj pomoći i entuzijazmu!

VE.NET sustav na parkirnim aparatima

Ve.Connect uređaji pušteni u rad

29.07.2019. prvi Ve.Connect uređaji imali su vatreno krštenje u samoposlužnim aparatima na lokacijama u Samoboru. Instalacija i konfiguracija uređaja protekla bez problema te su prve transakcije uspješno zabilježene na Ve.Net Cloud portalu.

O NAMA

Vending Connection Systems d.o.o. osnovan je 2019. godine s ciljem razvoja IoT rješenja koja stvaraju nove vrijednosti u poslovanju naših korisnika. VCS je nastao na temeljima Softlab obrta koji je osnovan 2004. godine i od tada uspješno posluje u području razvoja poslovnog softwarea. Naša misija je razvijati IoT rješenja prema željama i potrebama naših korisnika te na taj način poboljšati produktivnost, automatizirati procese i jačati konkurentnost našim korisnicima koristeći sofisticiranu tehnologiju. Naš prvi proizvod Ve.Connect i Ve.Net Cloud platforma jedno je od prvih rješenja (ako ne i prvo) u Hrvatskoj koje omogućuje postupak fiskalizacije samoposlužnim aparatima raznih vrsta i tipova, a u funkciji je zadnjih 6 mjeseci u raznim aparatima.

Vending Connection Systems d.o.o.
Vending Connection Systems d.o.o.
Jurja Dijanića 32, 10430 Samobor
Hrvatska, EU

Korisnik inkubatora Malog tehnopolisa Samobor
OIB 64936191679
web www.vcs.hr
mail info@vcs.hr
Vending Connection Systems d.o.o.
Sva prava pridržana.